RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Kino Polska sc
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy i wyjaśniamy, co następuje:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Kino Polska spółka cywilna, u. Wojska Polskiego 7, 18-400 Łomża
Jak można skontaktować się z administratorem danych osobowych (ADO), aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu tych danych?
W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:
Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: informacje@kinomillenium.pl
Wysłanie wiadomości pisemnej na adres korespondencyjny: Kino Millenium, ul. Wojska Polskiego 7, 18-400 Łomża

Czy można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
W każdej chwili można cofnąć każdą zgodę udzieloną Kino Polska sc w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie danych przez Kino Polska sc jest legalne.

Skąd pochodzą dane osobowe?
Kino Polska sc otrzymuje dane podczas:
– przekazania danych osobowych (lub danych firmy) potrzebnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu za zakup usługi realizowanej przez Kino Polska sc lub / oraz za zakup towaru sprzedawanego przez Kino Polska sc. Takim towarem jest np. bilet do kina Millenium
Kino Polska sc dysponuje danymi na podstawie wyrażonej na to zgody.
Zbieramy dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarzane są zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Kino Polska sc dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosowane są organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.

Jakie dane są przetwarzane?
Kino Polska sc przetwarza następujące rodzaje danych:
w przypadku zakupu biletu są to: imię i nazwisko, adres e-mail (adres poczty elektronicznej), numer telefonu. W przypadku chęci otrzymania faktury lub faktury do paragonu za zakupione usługi i towary są to: nazwa podatnika lub jego imię i nazwisko, adres zamieszkania podatnika lub adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej tzw. NIP.
Podane dane ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b RODO – Kino Polska Sc ma prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania świadczenia oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Do czego Kino Polska sc używać danych osobowych?
Dane osobowe – zgodnie z intencją ich przekazania – Kino Polska sc będzie wykorzystywać w następującym celu:
W celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kino Polska sc jakim jest wystawienie faktury za zakup usług lub towarów realizowanych i sprzedawanych przez Kino Polska sc.

Czy jest obowiązek podawania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówionych lub zakupionych świadczeń. W przypadku niepodania określonych danych np. niepodania adresu e-mail (poczty elektronicznej) w czasie zakupu biletu nie będzie wysłany bilet elektroniczny. 
Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury lub faktury do paragonu jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak długo Kino Polska sc będzie przechowywać dane osobowe?
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
W zakresie usług elektronicznych związanych z korzystaniem stron internetowych, Kino Polska sc, dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Komu Kino Polska sc dane osobowe?
Kino Polska sc nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym instytucjom lub osobom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Dane, Kino Polska sc może przekazać jedynie pracownikom (np. w celu wystawienia faktury), są oni zobowiązani do ochrony danych osobowych i nie będą ich dalej przekazywać bez uzyskania zgody lub gdy nie będzie to wynikało z przepisów prawa.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), niemniej jednak Kino Polska sc korzysta z plików cookies.

Jak wygląda polityka dotycząca plików cookies?
Strona www.kinomillenium.pl używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz niezbędnych do funkcjonowania witryny.
Pliki cookies na stronie internetowej www.kinomillenium.pl wykorzystywane są w następujących celach:
Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania;
Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jakie są uprawnienia wobec Kino Polska sc w zakresie przetwarzanych danych?
Masz prawo dostępu do treści własnych danych oraz prawo ich sprostowania, uzyskania kopii danych, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, udzielnie takiej zgody jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zbieranie danych w innych przypadkach.
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator Danych Osobowych (ADO) zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych oraz kulturalnych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator Danych Osobowych (ADO) zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Odbiorcy danych osobowych
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom oraz placówkom pocztowym.
Administrator Danych Osobowych (ADO) zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Dniem wejścia w życie aktualnej Polityki jest dzień 24 maja 2018 roku.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres informacje@kinomillenium.pl

partnerzy

Facebook