Ogłoszenie o przetargu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Zamawiający – KINO POLSKA Spółka Cywilna Karol Charubin i Radosław Charubin, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 7, działając na podstawie pkt. 16.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” informuje, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 2 i 3 przedmiotowego postępowania.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 2 marca 2021 roku po godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w formie przetargu otwartego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień Publicznych., pod nazwą:

„Zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz wyposażenia w ramach projektów: Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych do nowej Sali Kina Millenium oraz Modernizacja Kina Millenium”

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu fakultatywne Dostawy „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz wyposażenia w ramach projektów: Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych do nowej Sali Kina Millenium oraz Modernizacja Kina Millenium”

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 • 1.1.) Nazwa zamawiającego: Kino Polska Spółka Cywilna Karol Charubin I Radosław Charubin
 • 1.2.) Oddział zamawiającego: Kino Polska
 • 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361772680
 • 1.4.) Adres zamawiającego
 • 1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 7
 • 1.4.2.) Miejscowość: Łomża
 • 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-400
 • 1.4.4.) Województwo: podlaskie
 • 1.4.5.) Kraj: Polska
 • 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 – Łomżyński
 • 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kinomillenium.pl
 • 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kinomillenium.pl
 • 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający subsydiowany
 • 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

 • 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009421/01
 • 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
 • 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 14:12

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

 • 3.1.) Nazwa zamówienia
  „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz wyposażenia w ramach projektów: Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych do nowej Sali Kina Millenium oraz Modernizacja Kina Millenium”
 • 3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 • 3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz wyposażenia w ramach projektów: Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych do nowej Sali Kina Millenium oraz Modernizacja Kina Millenium”2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej:1) część 1 zamówienia– „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych do nowej Sali Kina Millenium” 2) część 2 zamówienia– „Zakup i dostawa nagłośnienia w ramach projektu Modernizacja Kina Millenium” 3) część 3 zamówienia – „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu Modernizacja Kina Millenium”
 • 3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-03-02 12:00
 • 3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia::w zakresie części 1 Wykonawca winien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie które obejmowało dostawę wraz z montażem urządzeń do kinowej projekcji filmowej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.w zakresie części 2 Wykonawca winien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienia które obejmowało dostawę wraz z montażem urządzeń do nagłośnienia o wartości minimum 60 000,00 zł brutto.w zakresie części 3 Wykonawca winien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienia które obejmowało dostawę wraz z montażem konstrukcji trybuny widowni wraz z min. 30 fotelami.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę na tę część zamówienia.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego.3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy– do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ(przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2) Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 3a, 3b i 3c do SWZ (w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę),Uwaga: Wykonawca składający ofertę na części 1 i/lub 2 ma obowiązek wskazać w Formularzu cenowym producenta oraz model oferowanych urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże producenta i modelu oferowanych urządzeń Zamawiający odrzuci ofertę.3) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 4.7 SWZ SWZ (jeśli dotyczy części, na którą Wykonawca składa ofertę),4) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 7.1 SWZ;5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(jeżeli dotyczy).4. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert (stosowanych w każdej części odrębnie):Cena – waga 60Długość okresu gwarancji – waga 405. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):Dla części 1:38652000-0 projektory filmowe,38600000-1 przyrządy optyczne,80511000-9 usługi szkolenia personelu.Dla części 2:32342412-3 głośniki32342000-2 urządzenia głośnikowe32343000-9 wzmacniacze80511000-9 usługi szkolenia personelu.Dla części 3:39113100-8 fotele45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych44112200-0 wykładziny podłogowe44221200-7 drzwi6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:a) 30 dni od dnia zawarcia umowy, w zakresie 1 części;b) 30 dni od dnia zawarcia umowy, w zakresie 2 części;c) 30 dni od dnia zawarcia umowy, w zakresie 3 części;7.

Szczegółowe wymogi dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne pod adresem: https://kinomillenium.pl/

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia)

Załącznik nr 1a do SIWZ

Zal. Nr 1b do SWZ – OPZ część 2

Zal. Nr 1c do SWZ – OPZ część 3

Zal. Nr 2 do SWZ – projekt umowy

Zal. Nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego

Zal. Nr 3a do SWZ – Formularz cenowy część 1

Zal. Nr 3b do SWZ – Formularz cenowy część 2

Zal. Nr 3c do SWZ – Formularz cenowy część 3

Zal. Nr 4 do SWZ – Wzór wykazu dostaw

Rzut sali

Przekrój sali

partnerzy

Facebook